Možnosti léčby

Nechirurgická léčba
Chirurgická léčba
Po ošetření
 • Nechirurgická léčba
  • Intralezionální injekční léčba

   Intralezionální injekční léčba je nechirurgický přístup využívající přímé podání enzymů do vazivového pruhu. Tyto enzymy rozpouštějí kolagen a vazivový pruh přerušují. Druhý den po injekci lékař prst natáhne, čímž se vazivový pruh přeruší. V některých případech pruh praskne samovolně, takže není potřeba jej natahovat.

   Tato léčba nevyžaduje hospitalizaci a kvůli injekci není potřeba ani anestezie. Při natahování prstu se mohou použít lokální anestetika.

   Snímek klinického obrazu: 

   Klinická studie prokázala, že intralezionální injekční léčba snižuje stupeň kontraktury na 5 a méně stupňů (přibližně 30 dní po poslední aplikaci injekce do daného kloubu) u 64 % z 204 pacientů, přičemž druhá, méně rozsáhlá studie přinesla výsledek 44,4 % ze 45 pacientů. 23,24

   Průměrný procentuální poměr pacientů, kterým se choroba do 5 let vrátila do původního stavu, bylo 46,7 %. 22

   Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky v klinických studiích intralezionální injekční léčby byly lokální modřiny, bolestivost v místě podání injekce, menší podlitiny, svědění, dočasný otok a bolestivost obecně. Reakce v místě podání injekce byly velmi časté, vyskytly se u převážné většiny pacientů, byly lehkého až středního stupně a obvykle vymizely do 1–2 týdnů po podání injekce. 22

  • Perkutánní fasciotomie jehlou

   Při tomto zákroku chirurg jehlou přeřízne vazivový pruh. Jehla se zavede do dlaně anebo do prstu a použije se na přeříznutí (sekci) vazivového pruhu v dlani. Vazivový pruh se utne pilovitým pohybem jehly. Tento pohyb se několikrát opakuje. Cílem je přerušit vazivový pruh, aby bylo možné natáhnout prst. Tento zákrok se obyčejně provádí v lokální anestezii v rámci jednodenní chirurgie, anebo ambulantně, bez nutnosti hospitalizace.

   Snímek klinického obrazu: 

   Perkutánní fasciotomie jehlou prokazuje průměrně 77% zlepšení kontraktury u 52 pacientů už po jednom týdnu.

   Průměrný procentuální poměr pacientů, kterým se choroba do 3–5 let vrátila do původního stavu, bylo 58 % až 85 %, v závislosti na zveřejněných údajích.

   Ve studii, které se účastnilo 138 pacientů, byl výskyt nejčastěji uváděných nežádoucích účinků: poškození kůže (16 %), poškození nervů (2 %) a lokální infekce (2 %).

  • Radioterapie

   Tato léčba se obvykle používá u pacientů, kteří jsou v raném stádiu nemoci. Cílem je předejít chirurgickému zákroku, nebo alespoň prodloužit dobu, kdy bude nutný. Postižená ruka se umístí pod RTG nebo pod elektronový paprsek a na problémové místo v dlani se aplikuje záření. Tento postup se opakuje několik po sobě jdoucích dní.

   Snímek klinického obrazu: 

   V rámci 5leté studie na 57 pacientech ošetřených radioterapií – „ortho voltage“, 44 pacientů (77 %) nemělo po léčbě žádnou progresi Dupuytrenovy choroby.

   K nežádoucím účinkům patřilo: zčervenání nebo vysušení kůže (76 míst), rozsáhlé zčervenání a zánět kůže (12 míst) a suché (10 míst) anebo vlhké odlupování kůže (3 místa).

 • Chirurgická léčba

  V závislosti na druhu zákroku se chirurgická léčba aplikuje buď formou lokální, nebo celkové anestezie. V některých případech není potřebná ani hospitalizace.

  • Fasciektomie

   Tato léčba představuje chirurgický zákrok, při kterém se odstraní celý vazivový pruh (místo jeho přeříznutí).

   Pruh je možné odstranit třemi způsoby​

   • Limitovaná fasciektomie – postižená tkáň (vazivový pruh) se odstraní, následně se rána zašije a ošetří sterilním obvazem.
   • Radikální fasciektomie – odstraní se veškerá pojivová tkáň, následně se rána zašije a ošetří sterilním obvazem.
   • Dermofasciektomie – veškerá pojivová tkáň (včetně kůže) se odstraní a kůže se uzavře kožním štěpem.
   Snímek klinického obrazu: 

   V přehledu 48 klinických studií bylo průměrné (střední) zlepšení úhlu kontraktury v rozsahu od 58 % do 79 %. 4 Průměrný procentuální poměr pacientů, kterým se choroba po 4 letech vrátila do původního stavu, byl 39 %. 4 V průměru 24 % pacientů postihly nežádoucí účinky, přičemž k těm nejrozšířenějším patřily: dočasný výpadek neurologických funkcí (22 %), bolest (20 %), poškození nervů (8,6 %) a poškození tepen (5,5 %). 4

  • Fasciotomie

   Cílem zákroku je chirurgický řez (incize). Chirurg následně skalpelem prořeže vazivový pruh. Poté se rána zašije a ošetří sterilním obvazem. Tento zákrok se obyčejně vykonává v lokální anestezii v rámci jednodenní chirurgie, nebo ambulantně, bez potřeby hospitalizace.

   Snímek klinického obrazu: 

   V přehledu 48 klinických studií bylo průměrné (střední) zlepšení úhlu kontraktury v rozsahu od 48 % do 88 %.

   Průměrný procentuální poměr pacientů, kterým se choroba po 4 letech vrátila do původního stavu, bylo 62 %.

   V průměru mělo nežádoucí účinky 20 % pacientů, přičemž k těm nejčastějším patřily: kožní komplikace (9 %), dočasný výpadek neurologických funkcí (3 %), bolest (2,9 %) a poškození nervů (2,3 %).

  Chirurgická léčba se doporučuje u pacientů s funkčním omezením a kontrakturou metakarpofalangeálního kloubu více než 30 stupňů. 1,19 Výzkum prokázal, že chirurgický zákrok v léčbě Dupuytrenovy kontraktury dosahuje vysoké míry úplné nebo téměř úplné korekce u 75 % pacientů. Má však vysokou incidenci (46 %) komplikací, které pacienti po zákroku udávají. 21
   

  Všechny druhy léčby mají odlišnou míru úspěšnosti a nežádoucích účinků. Každá osoba postižená Dupuytrenovou kontrakturou musí být vyšetřena individuálně a léčbu je nutné prodiskutovat s lékařem. Váš lékař vám poskytne další informace a rady týkající se toho, který druh léčby pro vás bude nejvhodnější.

 • Po ošetření

  Na Dupuytrenovu kontrakturu neexistuje žádná kauzální léčba, která by dokázala odstranit příčinu této choroby. Dupuytrenova kontraktura se může objevit opakovaně, a vyžádat si tak další symptomatickou léčbu, pomocí níž se odstraní příznaky onemocnění. V současnosti není možné přesně určit, jak dlouho bude léčba trvat, když se kontraktura objeví opakovaně, jelikož to závisí na množství faktorů, včetně stavu daného pacienta, stadia a závažnosti onemocnění. Podstatné je také to, zda měl pacient v minulosti Dupuytrenovu kontrakturu ošetřenu a jaká byla odpověď na tuto léčbu.

  Jestliže se vám choroba vrátí, váš lékař vám poskytne další informace a rady týkající se toho, který druh léčby pro vás bude nejvhodnější.
   

  Kontaktovat odborníka